ערוץ איילה גאוגרפית ביוטיוב איילה גיאוגרפית בפייסבוק איילה גיאוגרפית באינסטגרם
03-943-6030
צור
קשר
המדריכים
שלנו
לוח
הרצאות
מדריכים
מספרים
טיולים לפי
נושא
טיולים לפי
מדינות
לוח
טיולים
אודותינו
About Us
איילה גיאוגרפית

הסדר החזר השתתפות עצמית לרכב

הסדר החזר דמי השתתפות עצמית לרכב שכור
פברואר 2022
תנאי ראשוני לקיום הסדר הינו זה שהשוכר ירכוש באמצעות חברת איילה נסיעות ("איילה") ביטוח נסיעות אישי לחו"ל של חברת הראל, לכל הטיול.
פוליסה זו היא חוזה בין איילה נסיעות ותיירות בע"מ (להלן "איילה") , לבין הנוסע ששמו מצוין ברשימה (להלן "השוכר") .מוסכם בזה כי תמורת תשלום מראש של דמי ההסדר כמפורט בדף הרשימה של הפוליסה, תשפה איילה את השוכרים) או את באי כוחם החוקיים בקרות מקרה הסדר ח עבור דמי ההשתתפות העצמית בהםהשוכרים נשאו או עליהם לשאת, עד לגבול האחריות המרבי של איילה, הנקוב בפוליסה ובכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה ותנאיה כמפורט ..
הבהרה: הסדר זהו הוא בין איילה נסיעות בע"מ לבין השוכר ולא בין השוכר לחברת ביטוח כלשהיא.
להלן :מקרה הסדר
נזק תאונתי לרכוש שאירע לרכב פרטי או מסחרי שמשקלו עד 4 טון לרבות גניבת הרכב , בעת היותו שכור ע"י המבוטח באמצעות חב' השכרה מורשית בחו"ל, לשימושו בחו"ל או נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בחו"ל ואשר אירעו במשך תקופת הביטוח כמפורט בחוזה הנספח .
גבול האחריות המירבי של איילה
$1500 ארה"ב או סכום במטבע מקומי אחר השווה . ל 1500$ ארה"ב
סייגים לחובות איילה :
.1לא ישולמו תגמולי החזר כלשהם עבור הוצאות כלשהן שנגרמו או הוסבו או הושפעו במישרין או בעקיפין מסיבה קרובה או רחוקה ע"י או בקשר עם:
א. שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג שהוא .
ב. רעידת אדמה .
ג. השתתפות פעילה של השוכרים בפעולה מלחמתית , צבאית, מחתרתית, פרעות, חבלה, שביתה או פעולה בלתי חוקית .
ד. נהיגת השוכרים או המורשה לנהוג בהיותו תחת השפעת סמים ו/או תחת השפעת אלכוהול .
ה. נזק תוצאתי מכל סוג שהוא .
.2 איילה לא תישא באחריות על פי פוליסה זו אם לשוכרים או לכל אדם הנוהג ברשות המבוטח לא היה בעת קרות מקרה הביטוח רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב השכור על ידו.
. 3 לא ישולמו החזרים בגין מקרה הסדר זה הנובע ממעשה זדון או מעשה פלילי שנעשה ע"י השוכרים או מי מטעמו
4. לא יינתן החזר על נזקים לצמיגים או נזק לקלאץ' או נזק מנוע או גוף עקב כניסה למים.

תנאי הכיסוי
1. איילה תישא באחריות ובתשלום בגין דמי השתתפות עצמית פעם אחת בלבד ועם קרות מקרה הביטוח המזכה את השוכרים בשיפוי , יסתיים ההסדר על פי פוליסה זו .
2. מותנה במפורש כי הכיסוי ניתן אך ורק :
א. לרשאים לנהוג ברכב כמפורט בחוזה להשכרת הרכב ו/או בתוספת חוזה הנ"ל שנעשתה בכתב על ידי חברת ההשכרה (להלן "השוכרים"(
ב. בעת שימוש ברכב למטרות חברתיות ופרטיות ולנסיעות במהלך עסקים ולא בגין שימוש אחר כלשהו.
3. למרות האמור בסעיף 2 א' לעיל , הכיסוי לא יחול על נהג שגילו נמוך מ- 21 שנים מלאות ו/או ותק נהיגתו בסוג של רכב פחות מ- 12 חודשים מלאים , אך לא בניגוד לאמור בחוזה שכירות הרכב. יש להתעדכן באיילה מבעוד מועד על הגיל המינימלי המותר לנהיגה כל חברת השכרת רכב.
4. תשלום תגמולי ההחזר יהיה על פי סכום ההשתתפות העצמית שבו חויבו השוכרים ,המבוטחים,ע"י חברת ההשכרה ולא יעלה על גבול האחריות המרבי של איילה הנקוב בפוליסה .

תנאים כלליים
1. ביטוח בחברות אחרות :
א. השוכרים חייבים למסור לאיילה הודעה בכתב מיד לאחר שנודע להם על כל ביטוח או הסדר אחר שנעשה מפני מקרה הביטוח המכוסה על פי פוליסה זו .
ב. פוליסה זו תכסה החזר דמי השתתפות עצמית גם אם בזמן קרות אובדן או נזק כנ"ל היה קיים לגביו ביטוח או הסדר אחר או ביטוחים אחרים, בין שנעשה ע"י השוכרים ובין שנעשה על ידי אחר , וזאת עד לגבול האחריות הקבוע בפוליסה זו , אולם לאיילה תהא זכות השיבוב כלפי איילה ו/או המבטחים האחרים לגבי הסכום החופף , ועל שוכר לייפות את כוח איילה למימוש זכות זו .
2. א. תבעו השוכרים תשלום מאת איילה בגין דמי השתתפות עצמית עבורם חלה אחריות של צד שלישי לכסותם על פי דין או על פי הסכם ותשלום כנ"ל שולם ע"י איילה , תיהא איילה זכאית לשובב הסכומים ששולמו על ידה, לשוכרים , ועל המבוטח לייפות את כוח איילה למימוש זכות זו .
ב. על השוכרים לשתף פעולה עם איילה ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר קבלת הסכומים אשר שולמו על ידי איילה והיו באחריות הצד השלישי .
3. כל תשלום במטבע ישראלי על פי פוליסה זו יבוצע בגובה הסכום שחויב בחשבונית של חברת ההשכרה מתורגם לדולר אמריקאי. התשלום בשקלים לפי שער הדולר במשרדי חברת איילה ביום ביצוע הוראת ההחזר. בכל מקרה לא יותר מאשר גבול אחריות המבטח הנקובה בפוליסה זו.
ביטול הפוליסה
בוטלה הפוליסה ע"י השוכרים לפני יציאתם לחו"ל , ולא הייתה עילת תביעה על פיה, יוחזרו לשוכרים דמי ההסדר בתנאי כי בוטלה רכישת הפוליסה ע"י בעל הפוליסה המקורית טרם תחילת תקופת הביטוח הנקובה .
הודעה על תביעה
1. בקרות מקרה הסדר המכוסה על פי פוליסה זאת , ימסור השוכר עם שובו לישראל הודעה על כך ל:
איילה נסיעות ותיירות בע"מ , רחוב לישנסקי 27 ראשון לציון. טלפון 03.9436030
[email protected] פקס 03.9418000.
2. הודעה כאמור תיעשה בכתב ואליה יצורף מסמך של חברת ההשכרה בחו"ל בו יפורט במפורש הניכוי בגין ההשתתפות העצמית בה נשא השוכר .
ניהול
ניהול וטיפול בפוליסה יתבצע ע"י "איילה נסיעות לרבות בנושאי גביה , הוצאות תוספת לפוליסה וטיפול בתביעות .
חוק
חוק כל הליך משפטי על פי פוליסה זו , בין השוכר ובין איילה או הנובע ממנה יידון על פי דיני מדינת ישראל .

ביטוח נסיעות אישי לחו"ל
הסדר זה יהיה בתוקף רק לאחר שהשוכר ו/או שאר השוכרים (נוסעי אותו רכב) רכשו פוליסת ביטוח נסיעות אישי לחו"ל ("ביטוח בריאות לחו"ל) של חברת הראל באמצעות חברת איילה. נוסע שלא ירכוש את ביטוח הנסיעות האישי הנ"ל , הסדר החזר השתתפות עצמית זה לא יחול עליו.
לפוליסה זו יצורף נספח חוזה הסכם של פרטי השוכר /ים וכן ואצ'ר ממוחשב הכולל תאריכי תקופת ההסדר, עלותו ושמות השוכרים הזכאים להסדר.

מסמך ההסדר הנוכחי הינו חלק בלתי נפרד מנספח החוזה והואוצ'ר.

בשם החברה: איילה נסיעות ותיירות בע"מ

חיפוש טיול
יעד
סוג טיול
ללוח הטיולים המלא
ללוח ההרצאות המלא
טיולים לפי נושא
טיולי עומק גיאוגרפיים
טיולי רגל קל לאוהבי לכת
משהו קצר וטוב
טיולי ג'יפים
טרקים
טיולי שייט
טיולי משפחות
טיולים מאורגנים לשומרי מסורת
טיולים לנוסע העצמאי
טיולים בארץ
טיולים מאורגנים לקבוצות סגורות בלבד
ביוטיוב איילה גיאוגרפית מחבקים עולם
בפייסבוק איילה גיאוגרפית מבית איילה נסיעות
ערוץ איילה גאוגרפית ביוטיוב איילה גיאוגרפית בפייסבוק איילה גיאוגרפית באינסטגרם
03-943-6030 איילה גיאוגרפית
הצהרת נגישות אבטחת מידע מידע כללי, תנאים ואחריות אודותינו
חברות קבוצת איילה        
UX ועיצוב גרפי קידום אתר ע"י    CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לאיילה גיאוגרפית © 2015